Realizace rozvojových programů

Při samotném kurzu jsou účastníci vtaženi do děje a spolupodílejí se na jeho průběhu. Tím je zajištěna vysoká flexibilita doprovázená citlivým přístupem lektora ke každému účastníkovi s cílem maximalizovat jeho individuální potenciál a dovednosti.

Z toho také vychází kritéria pro velikost skupiny. Její optimum se pohybuje v rozmezí 4 až 12 účastníků. Konkrétní velikost je pak dána zvoleným zaměřením kurzu a požadavkem na hloubku osvojení dovedností.

Vycházíme z cílů odsouhlasených se zadavatelem v návrhu, přičemž způsob jejich realizace / dosažení odráží specifika cílové skupiny. To se promítá do výběru tematických okruhů, volby odpovídajících metod, cvičení, případových studií a situací pro hraní rolí.

Při zahájení každého tréninkového dne dostanou účastníci k dispozici základní materiály, které jsou východiskem pro daný tréninkový den. Tyto materiály jsou základem pro vytváření jejich individuálních manuálů. Základní materiály jsou obvykle obohacovány o doplňkové materiály, které jsou rozdávány účastníkům v průběhu tréninkového dne.

Tréninkový den může obsahovat:

  • 1 dopolední tréninkovou jednotku
  • 1 odpolední tréninkovou jednotku
  • 1 večerní tréninkovou jednotku

Používané metody

“icebreakers“ případové studie
simulace cvičení
hraní rolí s využitím kamery testy
rozbory s poskytováním zpětné vazby individuální úkoly                                
řízené diskuse práce ve dvojicích
práce ve skupinách akční plány
ukázky z videa situační scénky

Realizace programu probíhá v českém jazyce a v určitých případech kombinovaně v českém a anglickém jazyce.

Nejčastěji používané technické pomůcky: dataprojektor, kamera, televizor, video, zpětný projektor, mikrofon, flipchart.

Toto jsou základní stavební kameny uplatňované při realizaci našeho přístupu, který aplikujeme prostřednictvím pestré palety zvolených metod, technik a nástrojů.

Kurzy jsou realizovány školiteli, kteří splňují níže uvedené požadavky:

  • brilantní komunikační a prezentační dovednosti, podepřené odpovídajícím kvalifikačním zázemím
  • osobnostní integrita a pozitivní postoj
  • schopnost sestavit a realizovat školicí programy v řadě tematických oblastí na vysoce profesionální úrovni

Silnou stránkou našich školitelů je schopnost přizpůsobit odsouhlasená témata školení vnitřnímu prostředí firmy a vést účastníky školení k posouvání jejich dosavadních výkonnostních limitů.

Svým přístupem a pojetím se snaží naši školitelé spíše pomáhat účastníkům kurzů učit se a osvojovat si nové dovednosti než instruovat.

Usilujeme v rámci možností o zakomponování individuálního přístupu k jednotlivým účastníkům kurzu tak, aby v sobě odhalovali své přednosti. Účastníkům je poskytnut také dostatečný prostor pro samostatnou práci a úroveň svých schopností v různých oblastech si mohou uchazeči ověřit při řešení případových studií, prostřednictvím testů, formou hraní různých rolí v situačních scénkách. Velice užitečným se jeví zejména záznam účastníků na kameru při řešení různých situacích a následný rozbor se zpětnou vazbou.

Tréninkové a rozvojové programy jsou obvykle koncipovány tak, že v jejich průběhu si účastníci mohou připravit i řadu praktických pomůcek pro svoji práci.

Veškeré naše úsilí je směřováno k naplnění našeho sloganu: „Pomáháme rozvíjet váš potenciál!“